NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

PROW 2014-2020 – kolejne 8 działań jeszcze w tym roku

 Domaniów Sauna i Spa

MRiRW zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne.

 • Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)
 • Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności
 • Budowa i modernizacja dróg lokalnych (w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”)
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
 • Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór nieobejmujący rolników
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw

Czytaj więcej

Zmiany w Programie Prosument

Program Prosument to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji oze mająca na celu wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych.

 

Zmiany obejmują m.in.:

 • zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużeniu okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 r.; w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększono budżet programu przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł;
 • wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;

 

Czytaj więcej

Zapraszamy na Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku. 16.08.2015 r.

 Ogólnopolskie Targi Papryki 2015 w Przytyku

Zapraszamy 16 sierpnia na Ogólnopolskie Targi Papryki do Przytyka. Jest to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wójta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej. Impreza stanowi formę promocji przednich odmian papryki, na które popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestniczą w nim tysiące mieszkańców gminy Przytyk i okolicznych miejscowości, a także coraz liczniejsze grono gości z poza regionu.

Mała energetyka wodna

 Mała energetyka wodna

Wody powierzchniowe w Polsce zajmują 2,7 % powierzchni kraju a w przeliczeniu na jednego mieszkańca ich zasobność jest trzy razy mniejsza niż średnia europejska. W Polsce nie ma zbyt dobrych warunków naturalnych, które sprzyjałyby rozwojowi hydroenergetyki, a w szczególności budowie dużych elektrowni wodnych. Wynika to z nizinnego charakteru naszego kraju, niewielkiego spadku rzek, umiarkowanych opadów oraz budowy geologicznej (duży udział skał przepuszczalnych w pokryciu terenu). Istnieją jednak pewne rezerwy dla rozwoju tej gałęzi energetyki a zwłaszcza małej energetyki wodnej (MEW).

W małych elektrowniach wodnych produkuje się energię elektryczną głównie na potrzeby lokalne. Elektrownie wodne tego typu, ze względu na skalę występowania, mogą mieć istotne znaczenie dla poprawy zdewastowanego środowiska, ponieważ dzięki budowie śluz i stawów zatrzymują dużo wody i w efekcie mogą polepszyć bilans hydrologiczny i hydrobiologiczny kraju. W Polsce w okresie przedwojennym funkcjonowało bardzo wiele MEW, które pracowały zazwyczaj na sieć wydzieloną.

 

Czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do VII edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”


Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – organizator VII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” – ogłasza otwarty nabór partnerów  do  wspólnej realizacji konkursu.

 

„Innowator Mazowsza” to na Mazowszu jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce.

Ideą konkursu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na Mazowszu. Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Czytaj więcej

PARP HR eSkills Manager

PARP HR eSkills Manager

PARP HR eSkills Manager to bezpłatne, innowacyjne narzędzie działające w modelu chmury internetowej. Umożliwia sprawne zarządzanie kompetencjami informatycznymi krajowych firm z sektora MŚP.

Pozwala na skuteczną identyfikację i wyeliminowanie luki kompetencyjnej kadr w obszarze ICT – zarazem na stanowiskach informatycznych, jak i na tych niezwiązanych bezpośrednio z informatyką. Projekt narzędzia PARP HR eSkills Manager zajął pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na innowacyjne rozwiązania HR dla firm krajowych. W fazie upowszechniania będzie ono centralnie administrowane przez PARP. Obejmie bazę na bieżąco aktualizowanych szkoleń ICT, standardów certyfikacyjnych i ścieżek kompetencyjnych.

 

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik