NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Współpraca LRG, NGO i samorządu powiatowego (JST) w kwestiach gospodarki lokalnej

logoNa stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych znajdą Państwo koleją ciekawą publikację poświęconą modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a samorządem powiatowym.

Publikacja pt. „Multimedialny poradnik współpracy Lokalnych Rad Gospodarczych (LRG) z samorządem powiatowym w zakresie diagnozowania i rozwiązywania lokalnych problemów gospodarczych” zawiera praktyczne wskazówki dla działań Lokalnych Rad Gospodarczych, w sposób jasny i przejrzysty opisuje proces tworzenia systemu współpracy LRG i JST, zakres i formę współpracy LRG i JST we wdrażaniu Lokalnych Programów Rozwoju Przedsiębiorczość, opisuje modelową współpracę pomiędzy LRG, JST i organizacjami pozarządowymi (NGO). Przydatną ze względów praktycznych może stać się część poradnika dot. procedur stosowanych w obszarze współpracy pozafinansowej i finansowej interesariuszy działających na rzecz gospodarczego rozwoju powiatu. Każdy z rozdziałów publikacji kończy się ćwiczeniami praktycznymi z danego obszaru tematycznego. Do multimodalnego poradnika załączono w formie osobnych plików przykłady wzorcowych dokumentów związanych ze współpracą LRG, JST i NGO. Publikacje mogą Państwo pobrać ze strony http://centrum-dialogu.org.pl/biuletyn

Poradnik modelowej współpracy pomiędzy NGO a samorządem powiatowym

logoTo już trzecia informacja nt. ciekawych publikacji polecanych przez Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. W dniu dzisiejszych zachęcamy do skorzystania z materiałów zebranych w dwuczęściowej publikacji pt. „Multimedialny poradnik współpracy Lokalnych Rad Gospodarczych z samorządem powiatowym w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy”. Poradnik składa się z części merytorycznej, w której przedstawiono ramy prawne partycypacji w Polsce i na świecie, modelowe przykłady współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a pozostałymi interesariuszami kreującymi lokalną przedsiębiorczości i stan oraz strukturę lokalnego rynku pracy, zasady powołania i działalność Lokalnych Rad Gospodarczych jako zrzeszenia społecznego działającego na rzecz rozwoju gospodarczego regionu/powiatu i pełniącego funkcję doradczą wobec władz powiatów, odniesienia do źródeł finasowania inicjatyw partycypacyjnych zamierzających do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy w latach 2014-2020, zasady tworzenia Lokalnych Programów Rozwoju Przedsiębiorczości.

Integralną częścią poradnika są zalecane ćwiczenia oraz inne zawarte w poszczególnych plikach informacyjnych praktyczne rady ułatwiające nawiązanie i rozwijanie partycypacyjnych relacji pomiędzy przedstawicielami NGO i JST, opisy dobrych praktyk współpracy obu środowisk np. tworzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, Programów Promocji Zatrudnienia. Poradnik ma formę multimedialnego pokazu slajdów wzbogaconych komentarzem ustnym – zalecamy włączenie głośników. Publikacje mogą Państwo pobrać ze strony http://centrum-dialogu.org.pl/biuletyn

WSPÓŁPRACA JST Z NGO na rzecz ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

badaniewspolpracyjstzngoDziś zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną publikacją przygotowaną przez Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. Raport „Badanie Współpracy JST z NGO w obszarze wspierania i rozwoju przedsiębiorczości” powstał jako efekt współpracy badawczej przeprowadzonej przez Wojciecha Golę, Agnieszkę Morysińską, Edytę Makowską-Belta, Dorotę Zielińską, Marzenę Sochańską-Kawiecką. Jego celem było rozpoznanie potencjału i barier współpracy administracji publicznej (JST) z organizacjami (NGO) reprezentującymi i wspierającymi środowiska gospodarcze w województwie mazowieckim na poziomie lokalnym i regionalnym.
W prowadzonych pracach badawczych odwołano się do standardu współpracy JST i NGO zdefiniowanego w Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – poradniku powstałym w ramach projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Szczegółowy raport badawczy prezentuje przykłady dobrych praktyk, barier współpracy, głównych problemów w relacjach jst – ngo w obszarze gospodarczym i rekomendacje do wdrożenia przez nowo powstające Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych.
Publikacje mogą Państwo pobrać tutaj

Praktycznie rzecz biorąc …. czyli praktycznie o wdrażaniu programu rozwoju przedsiębiorczości.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją autorstwa Anity Frankowskiej pt. „Praktycznie rzecz biorąc” czyli poradnika na temat przebiegu realizacji przedsięwzięcia na terenie powiatu mińskiego wraz z wynikami ewaluacji i rekomendacjami dla innych powiatów wdrażających program rozwoju przedsiębiorczości.

 

Celem poradnika było przedstawienie etapów realizacji zamierzenia jakim było przygotowanie, wdrażanie i ewaluacja program rozwoju przedsiębiorczości. Publikacja zawiera wypracowane dobre praktyki, które mogą posłużyć innym powiatom przy budowaniu narzędzi wspierających przedsiębiorczość lokalną.

 

W poradniku opisano innowacyjne wskazówki modelowych rozwiązań w zakresie procedur realizacji lokalnej polityki gospodarczej na terenie powiatu. Przy ich przygotowaniu zastosowano zasady modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Przygotowany modelowy wzorzec realizacji programu rozwoju przedsiębiorczości wykorzystuje trzy płaszczyzny współpracy: w zakresie tworzenia polityk publicznych, ich realizacji oraz tzw. infrastruktury współpracy.

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w powiecie mińskim”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2

 

Praktycznie rzecz biorąc

Nowa edycja konkursu Programu Dotacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Do wygrania dotacje na realizację inicjatyw w wysokości do 5000,00 zł.

Już tylko do 26 lutego będzie można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00 zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00 zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.

 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jako Ambasador Programu Mazowsze Lokalnie zachęca organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu Południowego Mazowsza do udziału w konkursie, świadcząc doradztwo i pomoc przy przygotowywaniu wniosków.

 

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

W ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. Komisja oceniająca wnioski będzie zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

W ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty obejmujące działania skierowane na nowe działania dla grupy.
Nowością tegorocznego konkursu jest wydzielenie osobnej ścieżki dla grup samopomocowych, które we wcześniejszych latach trudno było oceniać w kategorii inicjatyw oddolnych, skierowanych na dobro wspólne różnorodnych środowisk mieszkańców. Działanie grupy samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio ich członków albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą takie projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.

 

Wnioski oceniane będą dwustopniowo:I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszeloklanie.pl, II etap – dla tych którzy uzyskają najwyższe noty z I etapu – prezentacja projektu przed komisją oceniającą w jednym z sześciu miast: Płocku, Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Warszawie oraz Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs FIO – Mazowsze Lokalnie na ścieżkę „rozwój organizacji” zostanie uruchomiony 7 marca 2016 r.

 

Czytaj więcej

Polityka klimatyczna w UE oraz na świecie

Mikroinstalacje

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego w grudniu 2008 r. oraz Strategii Europa 2020. Początkowo okres obowiązywania Protokołu obejmował lata 2008-2012. Podczas szczytu klimatycznego w Doha (Katar) w 2012 r. zadecydowano o jego przedłużeniu na drugi okres zobowiązań obejmujący lata 2013-2020.

 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) określa założenia dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia, mających swoje źródło w działalności człowieka. Ograniczenie wzrostu temperatury o 2–3°C wymaga stabilizacji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO2) na poziomie 450–-550 [ppm]. Oznacza to potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji. Od 2020 r. globalna emisja powinna spadać w tempie 1–5% rocznie, tak aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25–70% niższy niż obecnie.

 

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik